ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a(z) https://angelitorokpetra.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), hírlevél kiküldés és egyes szolgáltatások igénybe vétele kapcsán személyes adatokkal beazonosított Felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
dr. Angeliné Török Petra egyéni vállalkozó (székhelye: 2000 Szentendre, Pannónia utca 12.; adószám: 67920840-1-33; nyilvántartási szám: 50951303 a továbbiakban: Szolgáltató / Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Weboldalon. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről Adatkezelő megfelelő időben értesíti közönségét. Kérdés, észrevétel esetén Adatkezelő megadott elérhetőségein áll rendelkezésre. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak legteljesebb védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI ÉS ADATAI
Adatkezelővel a(z) info@angelitorokpetra.hu e-mail címen és a +36 30 486 93 15-ös telefonszámon léphet kapcsolatba. Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: dr. Angeliné Török Petra egyéni vállalkozó
Székhely: 2000 Szentendre, Pannónia utca 12.
Adószám: 67920840-1-33
Nyilvántartási szám: 50951303
E-mail: info@angelitorokpetra.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA
Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti ügyfeleit. Amennyiben adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg Adatkezelő részére, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése a jelentkezéssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót pl. könyvelőt vehet igénybe.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

HÍRLEVÉL

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a értelmében Felhasználó/Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató/Adatkezelő az aktuális információkról tájékoztassa, illetve hogy a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá az érintett, a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva, hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő az 1. pontban felsorolt tevékenységhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet és érintett korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben adatkezelő minden -a hírlevelek küldéséhez szükséges- személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírlevéllel nem keresi meg érintettet. Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja

Név

E-mail cím

azonosítás

a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

Feliratkozás időpontja technikai művelet végrehajtása

Feliratkozáskori IP cím technikai művelet végrehajtása

5. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett

6. Az adatkezelés célja: az adatkezelő tevékenységet bemutató elektronikus üzenetek (e-mailek) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, rendezvényekről, szakcikkekről stb… 

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei? adatkezelő

9. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul

hírlevelet csak abban az esetben tudunk küldeni,amennyiben megadja a fenti személyes adatait.

10. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adatot az Infotv., valamint a GDPR rendelkezésie szerint csak az alábbi jogalapok valamelyike szerint lehet kezelni:

– hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha további 5 jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik)

– szerződéskötés

– jogi kötelezettség teljesítése

– érintett létfontosságú érdekének védelme

– közérdek vagy közhatalom gyakorlása

– jogos érdek érévényesítése

Itt hívjuk fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 0613911400; fax: 0613911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu ) lehet élni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad Adatkezelő tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szentendre, 2019. május 20.

ELÉRHETŐSÉGEIM
Telefonszám: +36 304869315
Email: info@angelitorokpetra.hu
FACEBOOK: https://www.facebook.com/angelitpetra/

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/angelitorokpetra/

Pin It on Pinterest